ANA TÜZÜK

(ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI)

MADDE-1. SENDİKANIN ADI ve KISA ADI

 1. a) Sendikanın Adı: ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI’ dır.
 2. b) Sendikanın kısa adı: ÖZ FİNANS-İş’tir.

MADDE-2. SENDİKANIN GENEL MERKEZİ

Sendikanın Genel Merkezi: Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:1 Yenimahalle Ankara’dır.

Sendikanın Genel Merkezi, Merkez Genel Kurul Kararıyla başka bir ile nakledilebilir. Ankara içinde adres değişikliği yapmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE-3. SENDİKANIN KAPSADIĞI İŞKOLU

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde belirtilen İşkollarından 9 sıra numaralı “Banka, Finans ve Sigorta” işkolunda kuruludur. Türkiye çapında faaliyet gösterir.

MADDE-4. GAYE ve İLKELERİ

1) ÖZ FİNANS-İŞ Sendikası, insan haklarına, evrensel ilkelere, Anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca ulaşmak için yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

2) Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan haysiyetine yaraşır bir ücret temin etmek için çalışmayı,

3) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyup, gelişmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı,

4) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı,

5) Demokrasinin ve özgür sivil toplum yapılanmasının gereğini kendi varlık sebebi sayar. İnsanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele vermeyi,

6) Üyelerinin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlamayı, ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi,

7) Dil, din, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasi kanaat farkı gözetmeksizin kendi değerini, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen bir işçi topluluğu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanma, hür sendikacılık, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi,

8) Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkânlarının geliştirilmesini,

9) Toplumumuzun, tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleşme ile bunun gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden yapılanmasının sağlanmasını ilke olarak kabul eder ve bu yolda mücadele eder.

MADDE-5. SENDİKANIN FAALİYETLERİ

Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca faaliyetleri şunlardır:

1) Toplu iş sözleşmesi imzalamak,

2) Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,

3) Adli yardım olarak; çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehli olmak,

4) Mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

5) Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına (nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle) yardımcı olmak,

6) Greve karar vermek ve grevi yönetmek,

7) Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımının gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane kurmak, gayesi, ilkeleri ve faaliyetleri doğrultusunda radyo ve televizyonlara program hazırlamak, gazete, mecmua, dergi, bülten, broşür, afiş vb. basın ve yayın organları çıkarmak ve yayımlamak, işçilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri için imkân sağlamak.

8) Bağışta bulunmamak şartıyla; üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek,

9) Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmak,

10) Sendika mensuplarının aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu itibarla, sendika mensupları ve aile fertlerinin kültürel, sosyal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,

11) Nakit mevcudunun % 40’ından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak,

12) Ulusal ve Uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak,

MADDE-6. SENDİKAYA ÜYE OLMA

Sendikaya üye olabilmek için aşağıda belirtilen nitelikler gereklidir:

1) Sendika, Ana Tüzüğün 3.maddesinde belirtilen “Banka, Finans ve Sigorta” işkoluna giren işyerlerinde, bankalar ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta birlikleri, para borsalarında yapılan işlerde çalışmak.

2) Sendika Ana Tüzüğü ile Ana Tüzüğe göre çıkarılan Yönetmeliklerde yer alan hükümlerin aksine hareket etmeyeceğini kabul etmek.

3)Üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendikanın ana tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

4) Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açabilir.

5) Üyeler, Ana Tüzük, yönetmelikler, genel kurul kararları ve genel yönetim kurulunca alınan kararlara uygun hareket etmeyi kabul ederler.

MADDE-7. ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelikten ayrılma ihtiyaridir. Ancak, istifanın aşağıdaki hususlara riayet edilmek suretiyle yapılması gerekir;

1)İstifa işçinin e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle geçerli olur.

2)İstifa, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Bir ay sonuna kadar işçi üyelik aidatını ödemek zorundadır.

MADDE-8. ÜYELİK HAKKINI KAYBETME

Sendika üyelerinden;

1) Sendikanın kurulu bulunduğu “Banka, Finans ve Sigorta” işkolunda veya bir başka işkolunda kurulu bulunan sendikalardan birinin kurucu heyetinde, yetkili organlarında veya herhangi bir biriminde görevli olduğu tespit edilenlerin,

2) Sendikaya taahhüt ettiği aidatlarını, özürsüz olarak bir yıl içinde iki defadan fazla aksatmış oldukları sendikaca tespit edilenlerin,

3) Ana Tüzüğün 6.maddesinde, sendikaya üye olabilmek için gerekli olduğu belirtilen nitelikleri kaybedenlerin, üyeliklerinin düştüğü genel yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

MADDE-9. ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Sendika Ana Tüzüğü ve Yönetmeliklerine aykırı harekette bulunan, 10.maddede sayılı fiilleri işleyen sendika üyeleri, Genel Kurul Kararı ile aşağıdaki usuller izlenerek üyelikten ihraç edilir;

1) Sendika üyeleri, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu Üyeleri, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyeleri hakkında, Genel Yönetim Kurulunun veya Genel Disiplin Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca üyelikten çıkarılma kararı verilir.

2) Üyelikten çıkarılma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılanlara yazı ile tebliğ edilir. Üyelikten çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 

MADDE-10. İHRACI GEREKTİREN HALLER

1) Sendikanın gaye ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,

2) Sendika Ana Tüzüğü ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler ile yetkili organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak,

3) Sendikanın gayesine ulaşmasını veya gelişmesini engelleyecek eylem veya çalışmalarda bulunmak,

4) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,

5) Sendika Genel Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri hakkında asılsız ihbar, şikayet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

6) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve çalışmalarda bulunmak,

7) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mallarını veya parasını zimmetine geçirmek, sendikayı maddi zarara uğratmak.

MADDE-11. SENDİKA VE ŞUBELERİNİN ORGANLARI

Sendika, genel merkezi, şubeleri ve üyeleri ile bir bütündür.

A- SENDİKA ZORUNLU ORGANLARI

 1. a) Merkez Genel Kurulu
 2. b) Genel Yönetim Kurulu
 3. c) Genel Denetleme Kurulu
 4. d) Genel Disiplin Kurulu

B- ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

 1. a) Şube Genel Kurulu
 2. b) Şube Yönetim Kurulu
 3. c) Şube Denetleme Kurulu
 4. d) Şube Disiplin Kurulu

MADDE-12. MERKEZ GENEL KURULU

Merkez genel kurulu, sendikanın en yüksek kademesi ve en yetkili organıdır.

Merkez genel kurulu;

Üyelerden, üye sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur.

Delegelerin delegelik sıfatları, seçildikleri genel kuruldan itibaren başlar. Bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

 

MADDE-13. MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA USUL VE ESASLARI

Merkez Genel Kurulu olağan olarak; dört yılda bir Genel Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte sendika genel merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Genel kurula çağrı, genel yönetim kurulunca yapılır.

İki Merkez Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporlarının, yeminli mali müşavir raporunun, Genel Denetleme Kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, Merkez Genel Kurula katılacak delegelere toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilmesi zorunludur. Merkez

Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç on beş gün sonraya bırakılır.

Seçim yapılacak Merkez Genel Kurul toplantılarından en az on beş gün önce, Merkez Genel Kurula katılacak üye ve delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yerin seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Merkez Genel Kurulu’nun toplantı tarihinden yedi gün önce sendika binasında üç gün süre ile ilan edilir.

Merkez Genel Kurulu olağanüstü olarak;

1) Genel Yönetim Kurulunun veya Genel Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

2) Merkez genel kurul delegelerinin 1/5’ inin yazılı ve gerekçeli müracaatı üzerine toplanır. Delegeler, merkez genel kurulunun olağanüstü toplanmasına ilişkin taleplerinin kanuni ve gerektirici haklı sebeplerini açıklamak, iddialarını kanıtlayan delil ve belgelerini taleplerine eklemek suretiyle, münferiden yazılı şekilde veya noter aracılığı ile sendika genel yönetim kuruluna müracaatta bulunmak zorundadır. Genel yönetim kurulu, merkez genel kurulunun olağanüstü toplanma taleplerini, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Ana Tüzük, ilgili yönetmelik, genel kurul kararları ve sendikanın menfaatleri doğrultusunda değerlendirir. Talebin kabulü halinde, genel yönetim kurulunca, merkez genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırılır. Talep tarihi itibari ile olağan genel kurul tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde, olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul toplantı gündemine alınır.

3) Merkez Genel Kurulu, olağanüstü toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve görüşmek için teklifte bulunulamaz.

MADDE-14. MERKEZ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Merkez Genel Kurulu, genel başkan veya görevlendireceği bir üye açar. Yoklama yapar, çoğunluk mevcut ise genel kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar kâtipten oluşan başkanlık divanı teşekkül ettirilir. Merkez Genel Kurul toplantı nisabı, genel kurul delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı, delege sayısının 1/3’ünden az olamaz.

Merkez Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi, mevcut delegelerin 1/10’u tarafından yazılı teklifi, gündeme konulmuş olan bir maddenin çıkarılması ise toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün yazılı teklifi ile olur. Merkez Genel Kurul kararları Ana Tüzükte aksine hüküm bulunmadığı hallerde, mevcut bulunan delegelerin yarıdan fazlasının oyu ile kabul edilir. Ancak, bu sayı delege sayısının 1/4’ünden az olamaz. Merkez Genel Kurulunda, organların seçimleri hariç, kararlar açık oylama ile alınır. Organların seçimleri, kapalı oy açık tasnif ile yargı gözetiminde yapılır. Merkez Genel Kurulunda, zorunlu organlara seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Merkez genel kurulu, toplantı gündemindeki konuları, merkez genel kurul delegeleri tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar, raporlarını hazırladıktan sonra, merkez genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi üyeleri arasında bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalarına devam ederler. Komisyonların raporları, merkez genel kurulunda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara, merkez genel kurul delegeleri ile genel merkezde görev yapan genel sekreter yardımcıları, hukuk müşavirleri ve uzman olarak çalışanlar seçilebilir. Komisyonlar gerek gördüğü takdirde, diğer uzmanlardan yardım alabilir. Komisyonların, üye sayısı merkez genel kurulca tespit edilir. Merkez genel kurulun kararları ile oylama sonuçları, tutanakla tespit edilir. Tutanaklar, merkez genel kurul başkanlık divanı üyelerince imzalanır. Merkez genel kurul başkanlık divanı; sendikanın başkanlığını yapanlar, üyeler, merkez genel kurul delegeleri veya merkez genel kurulunca seçilecek kişilerden oluşur.

MADDE-15. MERKEZ GENEL KURULUN YETKİLERİ

1)Ana Tüzükte değişiklik yapmak, (değişiklik için oy kullanan Merkez Genel Kurul delegelerinin salt çoğunluğunun karar vermesi şarttır.)

2) Sendikanın feshine karar vermek, (fesih için Merkez Genel Kurul delege sayısının en az 2/3’ünün bu yolda karar vermesi şarttır)

3) Türkiye’de ve başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak işçi teşekküllerine ve sosyal kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya ya da bunların kuruluşunda kurucu üye olarak yer alma hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek

4) Genel disiplin kurulu kararlarını incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek, genel disiplin kurulu kararlarına yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak,

5) Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu ile yeminli mali müşavir raporlarını görüşüp karara bağlamak, yöneticileri ibra etmek veya haklarında dava açılmasına karar vermek,

6) Ana Tüzükte yazılı gaye ve prensipler ile yetkilerin gerçekleşmesi için sendika yönetici ve organlarına talimat vermek, yetki vermek ve sair lüzumlu kararları almak

7) a-Tahmini bütçeyi görüşüp karara bağlamak. Miktar ve şatlarını belirlemek suretiyle, sendikanın faaliyetleri kapsamında doğacak ihtiyaçları karşılamak amacıyla genel yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek,

b-Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücret, tazminat, ödenek ve yollukları tespit etmek, şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, genel yönetim kurulunca profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere ödenecek ücret, tazminat, ödenek ve yollukları, şubenin kapsamına, üye sayısına, aidat ödeyen işçi sayısına, aidat gelirine, gelir ve gider durumuna ve hizmet gereklerine göre belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

c-Şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, genel yönetim kurulunca, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin, profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına, şubeye bağlı işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, şubenin gelişme olanağını, çalışma potansiyelini, aidat ödeyen işçi sayısını, aidat gelirlerini, gelir ve gider durumunu ve bunun gibi hususları değerlendirerek karar vermek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

8) Organların seçimini yapmak,

9) a- Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve çalışma şartları dikkate alınarak şubeleri birleştirmek veya kapatmak, şubelerin faaliyet alanlarına giren işyerlerini tespit etmek, şube açmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

b- Çalışanların veya ilgili şubenin talebi üzerine, işyerini örgütleyen şubenin muvafakatı alınmak suretiyle, coğrafi konumları, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, işyerinin bağlı olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

10)Sendika hizmetleri için geçici veya daimî olarak istihdam edilecek personele ödenecek ücret, gündelik ve yollukların tavanını tespit etmek üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

11) Mevcut veya Ana Tüzük gereğince Merkez Genel Kurulu tarafından yapılması öngörülen diğer işlemleri, yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,

12) Sendikanın üye olduğu üst kuruluşların genel kurullarına katılacak üst kurul asıl delegelerini ve aynı sayıda üst kurul yedek delegelerini seçmek,

13) Ana Tüzükte belirlenen oranı aşmamak üzere sosyal amaçlı harcama yapmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

14) Sendikanın gaye ve ilkelerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınır ve taşınmaz malları satmak, taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları kullanmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

15) Şubelerin üye sayılarına göre, şube yönetim kurulu üyelerinin sayısını ve unvanlarını belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

16) Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

17) Sendikanın Ana Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerinin gerçekleştirilmesi için, yönetmelikleri düzenlenmek, değiştirmek, yürürlüğe koymak ve yürürlükten kaldırmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

18) Kanuna aykırı olmamak üzere, delege seçimlerinde uyulacak esasları belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

19) Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

20) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

21)Sendika, üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydı ile genel yönetim kurulu kararıyla ilgili Bakanlıklara devretmek üzere, eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurabilir veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

MADDE-16. SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

Sendika yöneticilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır;

1)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yöneticilik için aranan niteliklere sahip olmak.

2)Sendika kurucu üyesi veya üyesi olmak.

MADDE-17. GENEL YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ ve ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Genel yönetim kurulu, merkez genel kurul delegeleri veya sendika üyeleri arasından, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilenlerden biri genel başkan, beşi genel başkan yardımcısı, birisi de genel sekreter, olmak üzere yedi kişiden oluşur. Merkez genel kurul delegesi olmayanların; genel başkan adayı olabilmeleri için merkez genel kurul delegelerinin 1/3’ünün ve genel yönetim kurulu üyeliğine aday olabilmeleri için de merkez genel kurulu delegelerinin en az 1/5’nin teklifi gereklidir. Sendika üyesi olmayanlar, sendika zorunlu organlarına asil ya da yedek olarak seçilmiş olsalar bile, bu kişiler seçilmemiş kabul edilir ve sıralamada bir sonraki asil ya da yedek üye seçilmiş sayılır.

Adaylar, genel başkan ve genel yönetim kurulu üyesi adayı olarak tek liste halinde seçime girebilirler. Aynı kişi iki listede birden yer alamaz

Genel başkan ve genel yönetim kurulu üyeleri, ilk turda oy kullanan delegelerin 2/3’ünün oyu ile seçilirler. İlk turda 2/3 çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci turda oy kullanan delegelerin salt çoğunluğunun oyları ile seçilirler. Üçüncü turda en fazla oy alan aday veya liste, genel başkan veya genel yönetim kurulu üyeliği görevine seçilir. Genel başkan ile birlikte genel yönetim kurulu asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantıda, görev dağılımı genel başkan tarafından yapılır. Görev değişikliği gerektiği hallerde, görev dağılımı aynı usulle değiştirilir Genel Yönetim Kurulu unvanları; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı– Koordinasyon Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı-Dış İlişkiler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı–Teşkilatlanma Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı– ARGE Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı- Eğitim ve Sosyal İşler Başkanı ve Genel Sekreter- Mali İşler Başkanı’ndan oluşur.

Genel Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir defa toplanır. Olağanüstü toplantılar ise genel başkanının talebi üzerine veya genel başkanın raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, genel başkanlığa vekalet eden genel yönetim kurulu üyesinin talebi üzerine derhal toplanır.

Mazereti olmadan üst üste iki toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, genel başkan tarafından yazılı olarak ikaz edilir. Yine mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı takdirde, genel yönetim kurulu kararıyla müstafi sayılır.

Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinden (Genel Başkan hariç) herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, Genel Yönetim Kurulu, Ana Tüzükte gösterilen usul ve esaslara göre toplanır. Önce boşalan veya boşalacak görevler, ikinci fıkrada gösterilen usule göre genel başkan tarafından, Genel Yönetim Kurulu içerisinde doldurulduktan ve görev dağılımı yeniden belirlendikten sonra, boş olan göreve yedeklerden birisi davet edilir. Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Genel Yönetim Kurulu üyeleri olağan Genel Kurula kadar kendi aralarından birini Genel Başkan seçer ve boşalan üyeliğe yedeklerden birisi davet edilir.

Genel başkanın bulunmadığı hallerde, toplantıya genel başkanın vekalet verdiği genel yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

Genel Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy kabul edilerek; genel başkanın lehte oy kullandığı taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır.

MADDE-18. GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Merkez Yönetim Kurulu Sendika Genel Kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır. Münhasıran Merkez Genel Kuruluna ait olan görev ve yetkiler haricindeki tüm karar alma ve yürütme yetkileri ile aşağıdaki hususlarda karar verme ve yürütme yetkisi Genel Yönetim Kuruluna aittir.

1) Genel yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken, genel başkana karşı sorumludur.

2) Sendikanın gaye ve prensipleri ile genel kurul tarafından verilen talimat ve yetkilerin gerçekleşmesi için Ana Tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre faaliyette bulunmak, gerekli kararları almak,

3) Üyeleri vasıtasıyla sendikayla ilgili muhabereyi sağlamak,

4) Toplu iş sözleşmesi yapmak veya bu konuda gerekli gördüğü şubeye veya kişi ya da kişilere yetki vermek,

5) Faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayıp Merkez Genel Kurula sunmak,

6) Kanunlara, Ana Tüzüğe, genel kurul kararlarına, yönetmeliklere ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden üyeler ile sendika ve şube zorunlu organlarında görevli olanları genel disiplin kuruluna sevk etmek, yargı yoluna başvurmak suretiyle, işten el çektirilmelerini sağlamak veya genel kurul kararı ile değiştirmek,

7) a-Genel kurulun verdiği yetkiye istinaden faaliyet alanları ve çalışma şartları dikkate alınarak şubeleri birleştirmek veya kapatmak, şubelerin faaliyet alanlarına giren işyerlerini tespit etmek veya yeni şube açmak,

b- Çalışanların veya ilgili şubenin talebi üzerine, bağlı olduğu şubenin görüşü alınmak suretiyle, coğrafi konumları, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, işyerinin bağlı olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak,

8) Lüzumu halinde merkez ve şube genel kurullarını toplantıya çağırmak,

9) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

10) Sendika üyeliğine başvuranların üyeliğinin kabul veya reddine karar vermek veya bu konuda şube yönetim kurullarına yetki vermek,

11) Şube Yönetim Kurulundaki ayrılmalar halinde, yeni yönetim kurulunun oluşturulabilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçimin yapılmasına kadar gerekli tedbirleri almak,

12) Sendikanın Ana Tüzüğünde belirlenen gaye ve ilkelerini gerçekleştirebilmek için, gerekli bürolar kurmak, sendikanın genel merkezinde, iktisadi işletmesinde, sosyal tesislerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde, şubelerinde ve şube faaliyet alanlarında çalıştırılacak personel, uzman ve danışman atamak, sendika bünyesinde istihdam edilecek personelle ilgili her türlü kadro ve unvanları tespit etmek ve ihdas etmek, sendika adına uzman, danışman ve personellerle her türlü akitleri yapmak, ücretlerini, diğer sosyal haklarını ve çalışma koşullarını belirlemek,

13) Ana Tüzüğün 11.maddesinde belirtilen sendika organlarıyla irtibat sağlamak ve sendika faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, ihtiyaç duyulan yerlerde irtibat bürolarını açmak, açılacak bürolara yeterli elemanları atamak ve görev unvanlarını tespit etmek, işyerlerinde temsilciler atamak,

14) Sendikanın ve şubelerin teşkilat ve organlarında görev yapan personellerle ilgili olarak, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 6.maddesinde sayılan zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkum olanların, sendikanın sırlarını açıklamak suretiyle kamuoyundaki itibarını zedeleyen veya sendikanın bütünlüğünü sarsan hal ve davranışlarda bulunanların görevlerine son vermek,

15) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

16) Greve karar vermek, grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,

17) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27.maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde işyeri sendika temsilcisi tayin etmek, gerektiğinde görevden almak, (Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu konuda şubeler ile il veya ilçe başkanlıklarına yetki verebilir.)

18) Sendika veya şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak çalıştırılmasına veya profesyonelliğinin kaldırılmasına karar vermek,

19) Sendikanın amaç ve ilkeleri ile genel kurul kararlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla, yönetmelikleri düzenlenmek, değiştirmek, yürürlüğe koymak, yürürlükten kaldırmak,

20) Ana Tüzükte belirlenen oranı aşmamak üzere sosyal amaçlı harcama yapmak,

21) Genel Yönetim Kurulu sendikayı temsil eder. Gerektiğinde sendikayı temsil etmek üzere genel yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

22) Sendika adına bankalarda hesap açtırmak veya açılmış olan hesapları kapatmak,

23) Sendika organlarında görev alan veya alacak olan yöneticilere verilecek ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri tespit etmek, şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere ödenecek ücret ile her türlü yolluk ve ödenekleri, şubenin kapsamına, üye sayısına, aidat ödeyen üye ve işçi sayısına, aidat gelirlerine, gelir ve gider durumuna, hizmet gereklerine ve bunun gibi hususlara göre belirlemek,

24) Genel yönetim kurulu, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin, profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına, şubeye bağlı işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, şubenin gelişme olanağını, çalışma potansiyelini, aidat ödeyen üye ve işçi sayısını, aidat gelirlerini, gelir ve gider durumunu ve bunun gibi hususları değerlendirerek karar verir.

25) Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek,

26) Sendikanın gaye ve ilkelerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınır ve taşınmaz malları satmak, taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları kullanmak,

27) Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek,

28) Kanunlara aykırı olmamak üzere, delege seçimlerinde uyulacak esasları belirlemek,

29) Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak,

30) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek,

31) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, ölüm, hastalık, yaşlılık, işsizlik, trafik ve iş kazaları gibi durumlarda, yardım amacıyla sandık kurulmasına katkıda bulunmak, nakit mevcudunun %5’ inden fazla olmamak kaydıyla bu şekilde kurulan sandıklara kredi vermek,

32) Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve çalışanlarının yapacakları seyahatlere karar vermek,

33) Merkez Genel Kurulunun yetkisine giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak, merkez genel kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE-19. GENEL BAŞKANIN GÖREV ve YETKİLERİ

            1) Genel Başkan sendikayı yönetir. Genel Yönetim Kurulu adına sendikayı yurt içinde ve yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder.

            2) Genel yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar.

            3) Sendika adına resmi beyanatta bulunmak, basın toplantısı yapmak, (beyanat ve basın toplantısından genel başkan mesuldür)

            4) Lüzumu halinde mutat harcamalar dışında herhangi bir karar almaksızın, maaşının 10 (ON) katı tutarında harcama yapabilir ve bilahare Genel Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

5) Sendikanın muhaberat ve muamelatını Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile müştereken imzalar. Genel başkan görevle ilgili olarak yaptığı seyahatlerde, lüzumu halinde tek başına imza etmek suretiyle sendika adına yazışmalar yapabilir.

6) Genel başkan, Genel Denetleme Kurulu dışında, sendika içinde kurulan tüm komisyonlara ve bürolara başkanlık eder, sendikanın merkez ve şubelerinde görevli yöneticiler ile personeli gerekli gördüğü iş ve işlemleri yapmak üzere görevlendirir.

7) Mali mevzuatla ilgili yazı ve gerekli belgeleri Genel Sekreter- Mali İşler Başkanı ile birlikte imza eder.

8) Sendikanın bankadaki hesabından genel mali sekreter veya genel yönetim kurulu üyelerinden birisi ile birlikte para çeker. Genel başkanın raporlu, yurtdışında ya da izinli olduğu tarihlerde genel başkanlığa vekalet eden genel yönetim kurulu üyesi ile birlikte genel mali sekreter parayı çeker.

9) Sendika üyelerini, sendikanın veya sendika şubelerinin organlarında görev alanları Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

10) Sendika adına çıkan yayın organının sahibidir.

11)İhtiyaç halinde, görevlendirilecek Genel Sekreter Yardımcıları, Teşkilat Başkan Yardımcıları, Genel Başkan Danışmanları ve özellik arz eden uzmanların seçimini yapmak ve atamalarını gerçekleştirmek ya da görevlerini sonlandırmak,

MADDE-20 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI- KOORDİNASYON BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

1) Genel Yönetim Kurulu tarafından bir başka üye görevlendirilmediği takdirde, Genel Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumludur.

2) Sendika organlarının almış olduğu kararların yürütülmesini koordine eder.

3) Sendika bünyesindeki daire ve bürolar ile genel yönetim kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

4) Sendikanın imzaladığı Toplu İş Sözleşmelerinin uygulamaya geçirilmesi konusunda işveren temsilcileriyle koordinasyonu sağlar.

6) Problemlerin çözümü konusunda gerekli girişimleri yürütür.

7) Görevleri ile ilgili yazışmalara, Genel Başkan ile birlikte imza atar.

8) Yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yürütür.

MADDE-21 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI- DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

1) Genel Yönetim Kurulu tarafından bir başka üye görevlendirilmediği takdirde, Genel Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumludur.

2) Sendikanın ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütür.

3) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle yapılacak anlaşmaları yasa ve tüzük hükümlerine göre koordine eder, yapılan anlaşmaların uygulanmasını takip eder.

4) Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder. Bu konuda sendika tarafından yapılacak çalışmaları koordine eder.

5) Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar ile sendika federasyonlarının çalışma yaşamına ilişkin sözleşme ve tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.

6) Görevleri ile ilgili yazışmalara, Genel Başkan ile birlikte imza atar.

7) Yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yürütür.

MADDE-22. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI- TEŞKİLATLANMA BAŞKANI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ

1) Şube başkanlıkları ile işyeri sendika temsilciliklerinin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,

2) İşçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işleri gözetir. Sendikanın arşivini düzenler, bu işler ile ilgili görevleri yönetir, üye envanterlerini çıkarır. 6356 sayılı Kanun hükümleri gereğince, e-Devlet kapısı üzerinden, üyelik işlemleri onayını sağlar,

3) Şube başkanlıklarının faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, fonksiyonunu yitiren şubelerin kapatılması veya birleştirilmesi konularında incelemelerde bulunmak, bu konuda yetkili organlarca karar alınabilmesi için rapor hazırlamak ve genel yönetim kuruluna sunmak.

4) Şube delege seçimlerinin, şube genel kurullarının zamanında ve gerektiği gibi yapılmasından sorumludur.

5) Sendikanın henüz teşkilatlanmadığı işyerlerinin sendika bünyesinde teşkilatlanmasını sağlar.

6) Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şubelerle istişare ederek Genel Yönetim Kuruluna bilgi verir.

7) Teşkilatlanan işyerlerindeki işçilere teşkilatlanmanın faydalarını anlatan kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının dağıtımını temin eder veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatır. Teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlar ve bu konuda başkanla birlikte mesai sarf eder.

8) Genel başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür.

9) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir, düzenli ve verimli çalışmalarını sağlar.

10) Genel yönetim kurulu kararıyla, teşkilat başkan yardımcıları atanabilir. Teşkilat başkan yardımcıları, genel başkan, genel yönetim kurulu ve teşkilatlanma başkanı tarafından verilen görevleri yaparlar. Genel başkanın daveti ile yönetim kurulu toplantılarına katılırlar, gündemdeki konu ile ilgili görüşlerini açıklarlar, ancak toplantılarda oy kullanamazlar.

                        MADDE-23. GENELBAŞKAN YARDIMCISI- EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER BAŞKANI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ

1) Eğitim programlarını hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

2) Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlar.

3) Sendika Ana Tüzüğü ve kanunlar gereğince yapabileceği sosyal faaliyetler konusunda Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur. Karar altına alınan faaliyetlerin uygulanmasını sağlar.

4) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir, düzenli ve verimli çalışmalarını sağlar.

5) Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda teklifte bulunur.

6) Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlar ve sendikanın çıkaracağı gazete, dergi, broşür, kitap vs. yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini sağlar.

7) Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, Belirli gün ve haftalarda veya Genel Yönetim Kurulu talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma, etkinlikler ve turnuvalar düzenlemek

8) Üyelere belirli gün ve haftalarda sosyal medya, SMS ya da alternatif dağıtım kanalları üzerinden bilgilendirme ve/veya kutlama mesajları iletilmesi,

9) Üyelerin Doğum, Evlilik, Sünnet vesaire özel anlamlı günlerinin takip edilmesi, Genel Yönetim Kurulunun gerekli mesajların iletilmesi ve Genel Yönetim kurulunca uygun görülecek hediyelerin takdim edilmesi,

10)Genel Yönetim Kurulunun talebi üzerine konferanslar, paneller, açık oturumlar, seminerler, sergiler, Multi vizyon gösterileri, çeşitli konser ve gösteriler, Güzel sanatlar, Beceri kazandırma eğitimleri, Tiyatro, sinema kurs, gösteri ve etkinlikleri, çeşitli kampanya ve törenler düzenlenmesi,

11) Genel başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür.

            MADDE-24. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI- ARGE BAŞKANI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ

            1-Genel Yönetim Kurulu tarafından alınmış birimi ile ilgili kararların yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar.

            2-Arge çalışmalarını yürütür ve koordine eder

            3-Sendikacılık ve çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı takip eder ve raporlar hazırlar.

            4-Genel Başkanın vereceği görevleri yerine getirir ve faaliyet alanı ile ilgili tekliflerini yönetim kurulu onayına sunar.

            5-Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder. Bu konuda sendika tarafından yapılacak çalışmaları koordine eder.

            6-Görevleri ile ilgili yazışmalara, Genel Başkan ile birlikte imza atar.

MADDE-25. GENEL SEKRETER – MALİ İŞLER BAŞKANI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ

1) Hizmetlerin yerine getirilmesinde yeterli sayıda uzman personelin istihdamı için Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

2) Sendikanın muhaberat ve muamelat işlerinden sorumludur.

3) Sendika bünyesi içinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazırlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar. Genel Yönetim Kurulu tarafından bir başka üye görevlendirilmediği takdirde, Genel Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından genel sekreter sorumludur.

4) Sendika organlarının almış olduğu kararların yürütülmesini koordine eder.

5) Müzakeresi icap eden meseleleri hazırladığı gündemle birlikte Genel Yönetim Kuruluna getirir.

6) Sorumluluk alanındaki bürolar ile genel yönetim kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

7) Genel başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

8) Sendika genel yönetim kurulu üyelerinin, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29.maddesi gereğince, düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazar ve bu belgeleri denetçilere vererek, Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatır.

9) Mevzuat gereğince ilgili kurumlara bildirilmesi gereken bilgi ve belgelerden, bildiriminin yapılması Ana Tüzük ile başka bir organın görev alanına bırakılmamış olanları zamanında ve tam olarak bildirir.

10) Genel yönetim kurulu kararıyla, genel sekreter yardımcıları atanabilir. Genel sekreter yardımcıları, genel başkan, genel yönetim kurulu ve genel sekreter tarafından verilen görevleri yaparlar. Genel başkanın daveti ile yönetim kurulu toplantılarına katılırlar, gündemdeki konu ile ilgili görüşlerini açıklarlar, ancak toplantılarda oy kullanamazlar.

11) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar.

12) Sendikanın gelir gider tablosunu her ay sonunda Genel Yönetim Kuruluna sunar.

13) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.

14) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

15) Şubelerde zamanında sarf avanslarının gönderilmesini sarfların gözetim ve denetimini yapar.

16) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili vergilerin ödenmesini ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

17) Sendika hesaplarını her ay iç ve dış denetime hazır bulundurur.

18) Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda sendikanın taşınır ve taşınmaz mallarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.

19) Merkez genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar hususunda Genel Yönetim Kuruluna karar almak için tekliflerde bulunur.

20) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder. Genel başkanın yokluğunda Ana Tüzük hükümlerine göre yetkili olan genel yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini yürütür.

21) Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve Genel Yönetim Kuruluna sunar.

22) Sendika gelirlerinin elde edildikleri tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırılmasını sağlar.

23) Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dışında sendikanın kasasında aylık gelirin %10’undan fazla para bulunduramaz.

24) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.

25) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18.maddesi gereğince, sendika üyelik veya dayanışma aidatlarının kesilmesi için sendika şubeleri tarafından, üye işçilerin listelerinin zamanında işverenlere gönderilmesini sağlamak ve işverenlerce sendika üyelik ve dayanışma aidatlarının üye ve işçi ücretlerinden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesini temin etmek için her türlü işlemleri yürütür.

26) Genel başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirir.

27) Sendika kademelerinde istihdam edilen personellerin bildirimlerini ilgili mercilere yapmak,

28) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir, düzenli ve verimli çalışmalarını sağlar.

MADDE-26. GENEL DENETLEME KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Genel Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurul tarafından, Ana Tüzüğün 16.maddesinde sayılan niteliğe sahip gizli oyla seçilen üç asil üyeden teşekkül eder. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.

Genel Denetleme Kurulu, 6 (ALTI) ayda bir sendika merkezinde toplanarak denetim görevini yerine getirir. Genel denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Genel Denetleme Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Genel Denetleme Kurulu toplantılarına yalnız asıl üyeler katılır. Genel denetleme kurulunun asıl üyelerinden birinin kurul üyeliğinden ayrılması veya boşalma halinde, boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yedek üyenin çağırılmasından sonra, genel denetleme kurulu yeniden iş bölümü yapar.

Genel denetleme kurulu, denetimlerini sendika merkezinde yapar. Denetim sırasında, sendikaya ait belge veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramaz. Genel denetim defteri ve denetim kurulu kararlarının muhafazasından, denetleme kurulu başkanı, denetim kurulu üyesi ve raportörü müştereken sorumludur.

Genel Denetleme Kurulu, Ana Tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimi yaparak ara raporunu sendika başkanlığına verir. Devre sonu raporunu da Merkez Genel Kuruluna sunar.

Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin merkez genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

Genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine, şubelerde gerekli denetimi yapar. Genel denetleme kurulu, kanuni ve gerektirici haklı sebeplerini açıklamak suretiyle, genel yönetim kurulundan, merkez genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Genel denetleme kurulunca, merkez genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin kararın oy birliği ile alınması şarttır. Genel denetleme kurulu, sendika Ana Tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yerine getirir.

Genel Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu Genel Yönetim Kurulu’na bir raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.

Genel Yönetim Kurulunun, Genel Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Genel Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulundan, Merkez Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu halde Genel Denetleme Kurulunun oy birliği ile karar vermesi şarttır.

Görevden bu yolla el çektirilenlerin, Merkez Genel Kurulu tarafından görevlerine iadelerine veya sendikadan ihraçlarına karar verilebilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret veya sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenlerin hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine başvurulur.

MADDE 27 GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

A-Yapısı:

1) Genel Disiplin Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Genel Disiplin Kurulu üyeleri, seçimi takip eden bir ay içerisinde bir araya gelerek aralarından bir başkan ve sekreter seçerek görev bölümü yapar.

2) Genel disiplin kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine görev yapmak üzere Genel Yönetim Kurulu tarafından en fazla oy alan yedek üye davet edilir. Genel disiplin kurulu başkanının veya sekreterinin ayrılması halinde yeniden yapılacak seçim yedek üye katıldıktan sonra gerçekleştirilir.

B-Görev ve Yetkileri:

1) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun kendisine sevk ettiği işler ile Şube Disiplin Kurulu kararlarına itiraz eden ilgilinin müracaatı üzerine gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak karar verir. Ayrıca, Genel Yönetim Kurulunca itiraz edilen Şube Disiplin Kurulu kararlarını inceleyerek sonuçlandırır. Genel Disiplin Kurulu, kurula intikal eden olayın mahiyetine göre makul bir süre içerisinde kararını vermek zorundadır. Bu süre üç ayı geçemez.

2)Genel Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere en geç on beş gün içinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde, bu görevi sekreter yürütür. Genel Disiplin Kurulu en az iki üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır, oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Hakkında inceleme yapılan kişi, disiplin kurulu üyesi ise hakkındaki dosyaya münhasır olmak üzere görevinden çekilmiş sayılır. Görevden çekilmiş sayılanların yerine en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.

3) Genel Disiplin Kurulu, kendisine intikal edilen olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü araştırmayı yapar, tanık dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

4) Yazılı savunması alınmaksızın üye hakkında ceza verilemez. Ancak, yazılı çağrıya uymayarak savunma yapmayan üyelerin gıyabında karar verilebilir. Karardan önce üyelikten ayrılmış kişiler hakkında da karar verilebilir.

5) Genel Disiplin Kurulunun kararı ilgili kişilere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar, tebliği müteakip otuz gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde, ilgililerin karara itiraz etmeleri halinde, karar, Merkez Genel Kurulunda görüşülür.

6)Genel disiplin kurulu, sendika üyeleri veya sendikanın teşkilat ve organlarında görevli olanlar tarafından işlenen fiil, davranış veya suç, ihracı gerektirmediği takdirde, fiilin, davranışın veya suçun niteliğine ve ağırlık derecesine göre; sendika üyesine veya sendikanın teşkilat ve organlarında görevli olanlara kınama, maaş kesimi veya geçici süreyle görevden uzaklaştırma ceza ve tedbir kararlarından birini veya ikisini birlikte verebilir. Genel disiplin kurulunca, sendika yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri, şube yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri hakkında geçici süreyle görevden uzaklaştırma cezası verilebilir. Bunun için sendika veya şubelerin organlarında görev alan üyenin, sendika veya şube yönetim kurulu kararı veya genel başkanın talebi üzerine, genel disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekir. Geçici süreyle görevden uzaklaştırma cezası yüz seksen (180) güne kadar olabilir. Genel disiplin kurulu, sendika üyesi veya yöneticilerinin üyelikten kesin ihracını gerektiren hallerde, merkez genel kuruluna sunulmak üzere teklif hazırlar. Genel disiplin kurulunca verilecek maaş kesimi cezası bir (1) ila yüz seksen (180) yevmiyeler arası olabilir.

 

MADDE 28. ŞUBE KURULMASI

 1. a) İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Erzurum, Van, Sivas, Zonguldak, Malatya ve Denizli illerinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile sendikanın şubesi açılabilir.
 2. b) İşyerlerinin yönetim, coğrafi özellikleri ve üye sayısı göz önünde bulundurularak birden fazla il, bir şube çatısı altında toplanabilir. Şubeler birleştirilebilir veya kapatılabilir. Mevcut şubelerin birleştirilmesi veya kapatılması, merkez genel kurul kararıyla yapılır. Merkez genel kurulunca yetki verilmesi halinde, bu işlemler, genel yönetim kurulunca yapılır.Mevcut şubelerin birleştirilmesi veya kapatılması veya şube kurulması hususunda genel kurul tarafından bu maddenin a- bendinde karar verilmiş olmakla birlikte henüz şube kuruluşu gerçekleştirilmemiş il merkezlerinde şube kurulması işlemleri genel yönetim kurulunca yapılır.
 3. c) Genel yönetim kurulu, yeni açılan şubelerin organları teşekkül edinceye, şubenin ilk genel kurul ve seçim tarihine kadar işlemleri yürütmek ve şubeyi temsil etmek üzere, geçici ve müteşebbis yönetim kurulunu atamaya, atananlara ödenmesi gereken ücret ve diğer sosyal hakları belirlemeye yetkilidir.

MADDE 29. ŞUBE GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Şube genel kurulu, şubenin en yüksek karar organıdır. Şube genel kurulu, olağan olarak en geç dört yılda bir toplanır.

Şube genel kurulu, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, genel yönetim kurulunca tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saatte toplanır. Genel yönetim kurulu kararı ile yazılı bildirim yapılmadan, şube genel kurul toplantısı yapılamaz. Genel yönetim kurulunca, tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saat dışında yapılan şube genel kurulları geçersizdir. Bu durumda, genel yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler tarafından, yasal ve idari işlemler yerine getirilmek suretiyle, şube genel kurulu yenilenir. Genel yönetim kurulunun kararına uygun olarak, şube genel kurulunun toplanması için yapılması gereken işlemlerin, şube yönetim kurulunca zamanında yapılmaması veya sürüncemede bırakılması halinde aynı usule göre işlem yapılır.

Şube genel kurulu, genel yönetim kurulunca re ’sen, şube yönetim kurulunun veya şube denetleme kurulunun kararı, üye veya delegelerin 1/5’inin talebi ve genel yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü toplanabilir. Şube Genel Kurulu toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati en az on beş gün önce o mahalde yayınlanan bir gazete ile o mahalde gazete yayınlanmıyorsa mahalli imkân ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle ilan olunur. Durum en az on beş gün önceden o yerin en büyük mülki amirine bildirilir. Şube genel kurulu gündeminde seçimler olması halinde, mülki amirliğe bildirilen evrakların İlçe Seçim Kuruluna bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü şube genel kurul toplantılarında, sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür. Talep tarihi itibari ile, olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde, olağan üstü gelen kurul toplantısı yapılamaz; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul toplantısı gündemine alınır.

Şube genel kurulu, üye sayısının 500’den az olması halinde üyelerle, üye sayısının 500’den fazla olması halinde delegelerle toplanır. Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu asıl üyeleri, şube genel kuruluna delege olarak katılırlar.

Şubeye bağlı işyerlerinin delegeleri ayrı ayrı seçilir. Bir işyerinde çalışan üye sayısı delege seçmeye yetmiyor ise, birden fazla işyeri birleştirilmek suretiyle, delege seçimi yapılabilir.

Şube yönetim kurulları, şube genel kurul tarihinden önce, şubeye bağlı işyeri ve işyerlerinde çalışan üye sayılarını, ilgili işverenlerden alacakları onaylı çalışan listeleri ile birlikte genel yönetim kuruluna bildirirler.

Genel yönetim kurulu, üye sayılarına göre, şubeye bağlı işyeri veya işyerlerinden her birinden seçilecek delege sayısını belirleyerek, şubeye yazılı olarak bildirir. Delege sayısının tespitinde, yarıdan fazla sayılar tam kabul edilir.

Kanuna, Ana Tüzüğe, merkez genel kurul kararlarına, ilgili yönetmeliğe ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı veya usulsüz şekilde yapılan delege seçimleri, genel yönetim kurulu kararı ile yenilenir.

Merkez genel kurulu için uygulanan toplantı usul ve esasları, şube genel kurulu içinde uygulanır.

Delege seçimi usul ve esasları, merkez genel kurulu veya genel yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle tespit edilir.

MADDE 30. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

1) Şube Organlarının seçimi,

2) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi,

3) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulunun ibrası,

4) Merkez genel kuruluna katılacak asıl delegelerin ve aynı sayıda yedek delegenin seçimi,

5) Mevzuat ve Ana Tüzükte belirtilen diğer işlemlerin ve yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,

6) Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

 

MADDE 31. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE GÖREVLERİ

Şube yönetim kurulu, biri şube başkanı olmak üzere, en az üç (3) en çok beş (5) asıl üyeden teşekkül eder. Şube yönetim kurulu, şube genel kurul delegeleri arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilirler. Şube genel kurul delegesi olmayanların, şube başkanı veya şube yönetim kurulu üyeliğine aday olabilmeleri, şube genel kurulu delegelerinden en az 1/5’inin teklifiyle olur. Adaylar, şube başkanı ve şube yönetim kurulu üyesi adayı olarak ayrı ayrı veya liste halinde seçime girerler. Şube başkanı ve şube yönetim kurulu üyeleri, tek dereceli adaylık esasına göre seçilir. Şube başkanı ile birlikte şube yönetim kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek yönetim kurulu üyesi seçilir.

Şube başkanı ve şube yönetim kurulu üyeleri, ilk turda oy kullanan delegelerin 2/3’ünün oyu ile seçilirler. İlk turda 2/3 çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci turda oy kullanan delegelerin salt çoğunluğunun oyları ile seçilirler. Üçüncü turda en fazla oy alan aday ya da liste, şube başkanı ve şube yönetim kurulu üyeliği görevine seçilir. Şube başkanı ile birlikte şube yönetim kurulu asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Genel yönetim kurulu, şubelerin üye sayılarına göre, şube yönetim kurulu üyelerinin sayısını ve unvanlarını belirler.

Şube yönetim kurulu, görev bölümünü seçimleri takip eden bir ay içinde, genel yönetim kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde ve genel yönetim kurulunun onayı ile yapar. Aksi takdirde görev bölümü, genel yönetim kurulunca re ‘sen yapılır. Şube yönetiminde görev değişikliği, şube yönetim kurulunun yazılı talebi ve genel yönetim kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde, genel yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

1) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yetkisi dâhilinde bulunan harcamaları karara bağlamak ve usulüne uygun olarak harcama yapmak, harcamalarla ilgili kararların onaylı birer örneklerini, harcama evrakı ile birlikte, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın en geç 10’ una kadar incelenmek ve gereği yapılmak üzere, genel merkeze göndermek,

2) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, şube genel kurulunu, genel yönetim kurulunun kararı ve yazılı bildirimi üzerine olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel yönetim kurulunun kararına uygun olarak, şube genel kurulunun yapılması için gerekli işlemleri yapmak, şube genel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak,

3) Şubeye bağlı işyerlerinde görev yapacak işyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi için genel yönetim kuruluna teklifte bulunmak, şubeye bağlı işyerlerinde görev yapan temsilcileri aylık toplantıya çağırmak,

4) Şubenin yetki ve sorumluluk alanında bulunan işyerlerinde, üye kayıt etmek, üye kayıt ve üyelikten çekilme bildirimlerini süresi içerisinde genel merkeze göndermek,

5) Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin müracaatlarını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle görüşmek veya yazışma yapmak suretiyle sonuçlandırmak. Mahallinde sonuçlandırılamayan konuları genel merkeze intikal ettirmek,

6) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18.maddesi gereğince, toplu iş sözleşmesinden üyelik aidatı ödemek suretiyle yararlanacak işçilerin, sendikaya ödemesi gereken üyelik aidatlarının işverenlerce kesilebilmesi için sendika üyesi işçilere ait listeleri zamanında işverenlere bildirmek, dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerin ücretlerinden dayanışma aidatı kesilmesini, üyelik ve dayanışma aidatı kesintilerinin sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına yatırılmasını, üyelik ve dayanışma aidatı kesinti listelerinin sendikaya gönderilmesini talep ve takip etmek,

7) Şube harcamaları için gönderilen avansı, ilgili banka hesabından, en az iki yönetim kurulu üyesinin imzası ile çekmek, avansın harcama fazlası olan kısmının banka hesabında muhafazasını sağlamak,

8) Şubenin kullanımına tahsis edilen hizmet aracının ve demirbaş eşyanın kullanımı ve en iyi şekilde korunmasını sağlamak,

9) Şubede tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,

10) Genel yönetim kurulunca yetki verilmesi halinde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, görüşme tutanaklarının birer örneğini en geç 7 gün içinde sendika genel merkezine göndermek, toplu iş sözleşmesi imzalamak, toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin toplu iş sözleşmesi taslaklarını hazırlamak ve çağrı tarihinden 15 gün önce genel yönetim kurulunun onayına sunmak, genel yönetim kurulunun vereceği yetki ve onay ile ek protokol imzalamak,

11) Ana Tüzük, genel kurul kararları, genel yönetim kurulu kararları ve yönetmeliklerde düzenlenen konular dışında harcama yapmamak, borç para vermemek,

12) Şubeler, sendikanın amaçlarına, ilke ve prensiplerine uygun olmayan faaliyet ve beyanda bulunmamak,

13) Sendika yetkili organları ve genel yönetim kurulunca alınmış kararları uygulamak ve verilecek diğer görevleri yapmak.

MADDE 32. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

Şube Yönetim Kurulu, şube başkanının başkanlığında ayda bir toplanır. Şube Yönetim Kurulu, şube başkanının raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, olağan toplantısını şube sekreterinin başkanlığında yapar. Şube Yönetim Kurulu, şube başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Şube Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık eden üyenin katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Şube Yönetim Kurulu kararlarını açık oylama ile alır. Şube Yönetim Kurulu, oylamanın gizli yapılmasına karar verebilir. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde, Genel Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin yedeklerden biri ile tamamlanması için gerekli işlemleri yapar.

Şube yönetim kurulunun olağan toplantılarına, toplantı günü ve saati tebliğ edilmesine rağmen, mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan şube yönetim kurulu üyesi, şube yönetim kurulunun talebi üzerine, genel yönetim kurulunca, yazılı olarak ikaz edilir. Şube yönetim kurulu üyesi toplantıya mazeretsiz olarak yine katılmazsa, müstafi sayılır. Genel yönetim kurulunca, yerine yedek üye çağırılır.

MADDE 33. GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ

1) ŞUBE BAŞKANI:

Şube başkanı, Şube Yönetim Kurulu adına şubeyi temsil eder. Şube Yönetim Kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde toplantı veya komisyon başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.

Şube başkanı şubedeki bütün büroların amiri olup her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.

Şube başkanı, şube adına gönderilen avansları banka hesabında bulundurmak, ihtiyaçtan fazlasını çekmemek ve çektirmemek, Kanun ve Ana Tüzük hükümlerine, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı harcama yapmamak, tek imza ile para çekmemek, harcama belgelerini mevzuata uygun şekilde düzenlettirmek, işverenlerce şube hesabına para yatırılmasına engel olmak, para yatırıldığı takdirde, yatırılan parayı, en geç üç gün içinde genel merkez hesabına göndermek ve genel yönetim kuruluna yazılı bilgi vermek, üyelik aidatlarını elden tahsil etmemek, şubeye tahsis edilen araç ve demirbaşları en iyi şekilde muhafaza etmek ve ettirmek, toplu sözleşme işlemlerini ve müzakerelerini genel yönetim kurulundan aldığı yetkiye uygun takip etmek, yetkilerin düşmemesi için azami özen göstermek, şubelerin tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle, şubenin üye sayısını takip etmek, üye kaybına meydan vermemek, üye sayısındaki değişiklikleri genel yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, şube yönetim kurulunun görevlerini yerine getirirken, Kanun, Ana Tüzük, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına uygun davranmak, şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, görevini gereği gibi yapmak, bu hususta her türlü tedbiri almak.

Şube sekreteri ile şubenin yazışmalarını, şube mali sekreteri ile muhasebe ile ilgili evrakı imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabından şube mali sekreteri veya şube yönetim kurulu üyelerinden birisiyle birlikte çift imzayla para çeker.

2) ŞUBE SEKRETERİ:

Şube başkanının raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında bulunduğu tarihlerde, şube başkanının görev ve yetkilerini kullanır. Şube bürolarını yönetir. Şube yönetim kurulu gündemini hazırlar. Şube yönetim kurulu ve şube başkanı tarafından verilen sair görevleri yerine getirir.

3) ŞUBE MALİ SEKRETERİ:

Şube mali sekreteri şubenin mali konulardaki işlemlerini Ana Tüzük ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

4) ŞUBE TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ:

Şube teşkilatlanma sekreteri, şubenin faaliyet sahasında bulunan sendikasız veya başka sendikalara üye işçilerin sendikaya üye olması için gerekli çalışmaları yapar. Konuyla ilgili olarak Şube Yönetim Kuruluna teklifler sunar.

5) ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİ:

Şube eğitim sekreteri, şubenin faaliyet sahasında bulunan sendika üyelerinin mesleki ve sendikal eğitimlerinin sağlanması için her türlü tedbiri alır. Konuyla ilgili olarak Şube Yönetim Kuruluna teklifler sunar.

MADDE 34. ŞUBE DENETLEME KURULU

1) Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından Şube Genel Kuruluna katılan üye veya delegeler arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden teşekkül eder.

2) Şube denetleme kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

3) Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerini Ana Tüzük, mevzuat ve Şube Genel Kurulu kararlarına uygun olarak yapıp yapmadığını 6 (ALTI) ayda bir denetleyerek ara raporunu şube başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.

4) Sendika Ana Tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporunu şube başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.

MADDE 35. ŞUBE DİSİPLİN KURULU

1)Şube disiplin kurulu, Şube Genel kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

2)Şube disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

3)Şube Disiplin Kurulu, sendikanın Ana Tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar, ihtar cezası verir.

4) Şube Disiplin Kurulu, ihtarın dışındaki cezaları gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları sendika genel merkezine gönderilmek üzere şube başkanına sunar.

MADDE 36. SENDİKANIN GELİRLERİ

Sendikanın gelirleri şunlardır;

1) Üyelerden alınan aidatlar,

2) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen dayanışma aidatı,

3) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yapacağı faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

4) Eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

5) Bağışlar,

6) Mal varlığı gelirleri, mal varlığının devir, temlik ve satışlarından elde edilen gelirler, nakit mevcudunun % 40’ından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapılması halinde, oluşacak kar payları.

MADDE 37. SENDİKANIN GİDERLERİ

1) Sendikal faaliyetlerin ve örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi için gerekli olan her türlü harcama ve masraflar, Kanun, Ana Tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve genel kurul kararları gereğince yapılır.

2) Sendikanın normal çalışma giderleri dışındaki giderleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. a) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili harcamalar.
 2. b) Üye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve diğer katkı payları.
 3. c) Grev uygulaması sırasında yapılan giderler,
 4. d) Eğitim ve basın yayın masrafları,
 5. e) Kanun, Ana Tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve genel kurul kararları gereğince yapılan her türlü harcamalar,

3) Sendika, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz, bağışta bulanamaz.

5) Sendika, gelirlerinin yüzde %10 unu üyelerinin teknik ve mesleki eğitimi ve tecrübelerini arttırmak için kullanır.

6) Genel yönetim kurulu, sendikanın nakit gelirlerinin %5’ini aşmamak kaydıyla, sosyal amaçlı harcama yapabilir.

7)Sendika, üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydı ile genel yönetim kurulu kararıyla ilgili Bakanlıklara devretmek üzere, eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurabilir veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapabilir veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.

8)Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapamaz.

MADDE 38. SENDİKA AİDATI

Üyelik aidatı, işçinin bir günlük çıplak brüt yevmiyesidir.

Dayanışma aidatı, işçinin bir günlük çıplak brüt yevmiyesinin 2/3 ü tutarıdır.

Üyelik ve dayanışma aidatlarının, yukarıda belirlenen limitlerin altında belirlenmesine genel yönetim kurulu yetkilidir.

MADDE 39. SENDİKANIN TUTACAĞI DEFTERLER

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun30.maddesinde öngörülen defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler. Sendika, tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında, yardımcı defterler tutabilir.

Genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurullarının karar defterlerine yazılacak kararların bu kurulların üyeleri, genel kurul kararlarının, merkez genel kurulu divan üyelerince imzalanması zorunludur.

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 30.maddesi gereğince, tutmuş olduğu defterleri, her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirir.

Sendika, defter ve belgeleri ait oldukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak, 10 yıl süreyle muhafaza eder.

Sendikanın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 40. BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER

1) Merkez Olağan Genel Kurulu hariç, sendika zorunlu organlarından birine seçilen, başka bir göreve seçilemez, genel yönetim kurulu üyeliğine seçilen şube başkanları ve yöneticileri iki görevden birini tercih etmek zorundadır.

2) Şube Genel Kurulu hariç, şube zorunlu organlarından birine seçilen başka birine seçilmez.

3) Yukarıda belirtilen görevlere seçilenler, seçimi takip eden yedi gün içinde iki görevden birini tercih ettiklerini belirtmezlerse, son seçildikleri görevleri sona erer. Ancak, genel yönetim kurulu üyeliğine seçilen şube başkanlarının, şubedeki görevini devir edebilmeleri için Genel Yönetim Kurulunun alacağı oy birliği kararı ile altı aya kadar süre tanınabilir.

 

MADDE 41. KIDEM ÖDENEKLERİ ve SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

1) a) Sendika personelinin iş akitleri fesih edildiği takdirde, İş Kanunu hükümleri uygulanır.

 1. b) (a) Fıkrasındaki ödenekler, Türk Ceza Kanunu’nda suç sayılan hırsızlık ve benzeri sebeplerle sendikanın bütünlüğünü sarsıcı ve sırlarını açıklayıcı hareketleri, mahkeme kararıyla meydana çıkanlara, bu yüzden işten uzaklaştırılanlara yahut sırf bu nedenlerle istifaen ayrılanlara verilmez.
 2. c) Sendika ve şube yönetim kurullarında profesyonel olarak görev yapan yöneticilerin bu görevlerinden, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle ayrılmaları ve sendikadan talepte bulunmaları halinde, ücretleri bir ay süreyle sendikaca ödenir. Bu süre kıdemlerine dahil edilir. Bu süre içerisinde meydana gelecek ücret artışları maaşlarına yansıtılır.

Yukarda belirtilen hallerden biri ile görevleri sona eren profesyonel yöneticilerin yerine, Genel Yönetim Kurulunca, profesyonel olarak çalışmasına karar verilmesi halinde, yeni seçilen yöneticilerin özlük haklarının ödenmesi, görevi sona eren profesyonel yöneticilerin özlük haklarının ödenmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

 1. d) Sendika kademelerinde görev yapan ücretli profesyonel yöneticilere, her takvim yılı için dört aylık ücretleri tutarından fazla olmamak üzere, Merkez Genel Kurulca tespit edilen ikramiye verilir.

e)Sendikanın veya sendika şubesinin yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde profesyonel olarak görev alanlardan, istifa, ölüm, maluliyet gibi nedenlerle görevi sona erenlere veya görevleri devam etmekle birlikte, genel başkan ve genel yönetim kurulu üyelerine sendikanın olağan genel kurulundan sonra, şube başkan ve şube yönetim kurulu üyelerine şube olağan genel kurulundan sonra, sendikanın veya sendikanın şube yöneticiliğinde profesyonel olarak geçen her yıl için otuz (30) günlük net ücretleri (yıl içerisinde ödenen her türlü sosyal yardım, ikramiye ve diğer ödemeler dâhil) tutarında ve merkez genel kurulca tespit edilen miktarda hizmet ikramiyesi ödenir. Hizmet ikramiyesi ödenen yıllar, daha sonraki kıdeme dâhil edilmez. Hizmet ikramiyesi ödemeleri ile ilgili vergi ve diğer yasal kesintiler sendikaca karşılanır.

 1. f) Sendikanın ve şubelerin teşkilat ve organlarında görev yapan yöneticilerden, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 6.maddesinde sayılan zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından biriyle mahkum olanlara, sendikanın sırlarını açıklamaları, kamuoyundaki itibarını zedelemeleri veya sendikanın bütünlüğünü sarsan hal ve davranışları nedeni ile görevlerine son verilenlere, geçici veya sürekli olarak görevden uzaklaştırılanlara hizmet ikramiyesi ödenmez.
 2. g) Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, tamamlayıcı sağlık ve ferdi kaza sigortası, işveren katkılı bireysel emeklilik vb. gibi her türlü özlük haklarını garanti eder. Bu konularda Genel Yönetim Kurulunca alınacak karar doğrultusunda bir yönetmelik düzenler.
 3. h) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazadan dolayı ölümleri halinde, mirasçılarına bir yıllık brüt ücreti toplamı net olarak, maluliyetleri halinde maluliyet oranına göre yukarıdaki miktarı aşmamak kaydıyla, Genel Yönetim Kurulu tarafından tayin olunacak miktarda sosyal yardım yapılır. İlgililerin, kanunlardan doğan hakları saklıdır. Ancak, dava açıldığı takdirde yapılan bu ödemeler hükme konu olan meblağdan mahsup edilir.

ı) Sendika ve sendika şubelerinde profesyonel olarak görev yapan yönetim kurulu üyeleri, her yıl için otuz (30) günlük (takvim günü) yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Aksine bir yönetim kurulu kararı olmadıkça, yıllık ücretli izinler, izne hak kazanılan yıl içerisinde kullanılır. Yıllık ücretli iznini hak kazandığı yıl içerisinde kullanmayanlar, bu hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Yıllık ücretli izinlerini kullanmamış olanlara, izin karşılığı ödeme yapılmaz.

 1. Sendika ve sendika şubesi yöneticilerinden bir veya birkaçının, Anayasa ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sayılan suçlar dışında, sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması veya bu suçtan mahkûm edilmesi halinde, Genel Yönetim Kurulunca gerekli tedbirler alınır.
 2. a) Yöneticilerin tazminata mahkûm olmaları halinde bu tazminat sendikaca ödenir.
 3. b) Ayrıca, bu yöneticilere savunmaları için avukat görevlendirileceği gibi mahkûm olmaları halinde ücreti eşine, çocuklarına ya da kendisine verilir.
 4. c) Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde, Genel Yönetim Kurulu, sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde sendikanın bağlı bulunduğu üst kuruluş gerekli tedbirleri alır.

MADDE 42. MAL BİLDİRİMİ

Mal Bildirimi;

Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri, göreve seçildikleri tarihten itibaren 1 (BİR) ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varlığı beyanını notere vermek zorundadır.

Yedek yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, asıl üye olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren 1 (BİR) ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varlığı beyanını notere vermek zorundadır.

Mal varlığı bildiriminin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belgeler, sendika veya sendika şubesinin denetleme kurullarına verilir. Bu belgeler, sendika veya şubelerin yönetim kurullarının karar defterlerinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa, denetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Bu zorunluluğa uymayanların, sendika ve sendika şubesindeki yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyelikleri bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.

Mal bildiriminde bulunan kişiler, görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile, Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır bulunmak üzere, ek mal bildirimi vermek zorundadır. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri, görevlerinin devamı sırasında, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadır

MADDE-43. YOLLUKLAR ve ÜCRET KAYIPLARI

Sendika Merkez Genel Kurulu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

Sendika veya şubelerin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurullarında görevli üyelerin toplantılara katılmaları dolayısıyla, varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.

Sendikaca düzenlenen toplantılara çağrılan üyelerin yol masrafları sendikaca karşılanır.

MADDE 44. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1) Genel Yönetim Kurulu, Ana Tüzükte adı geçen Yönetmelikleri hazırlar, uygular ve gerektiğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

2)Sendika, Genel Yönetim Kurulunun kararına istinaden genel başkan ve genel yönetim kurulu üyelerinden ikisinin imzası ile kurumsal olarak borçlanabilir.

3) Genel yönetim kurulunca, şube yöneticilerinin profesyonel olarak çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye ve işçi sayıları esas alınır. Genel yönetim kurulunca, şube başkanının profesyonel olarak çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye ve işçi sayısının 400 ile 750 arası olması zorunludur. Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye ve işçi sayısının 750’den fazla olması halinde, profesyonel olarak çalıştırılacak şube yöneticisi sayısı, genel yönetim kurulunca belirlenir.

Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye ve işçi sayısının 400 ün altında olması halinde, genel yönetim kurulu, şubeye bağlı işyerlerinin özelliklerini, coğrafi dağılımını, şubenin sorumluluk alanında bulunan işyerlerinin niteliklerini ve çalışan işçi sayısını, şubenin gelişme potansiyelini, hizmet gereklerini ve diğer koşulları birlikte değerlendirmek suretiyle, şube başkanının profesyonel olarak çalıştırılmasına veya profesyonelliğinin devamına karar verebilir. Bu halde, şube başkanına ödenecek ücret, hakkaniyet ve nefaset kurallarına göre, genel yönetim kurulunca belirlenir. Kuruluş safhasında veya çalışmaların yoğun olması halinde, yukarıdaki kayıtlara bağlı kalmaksızın, genel yönetim kurulu belirleyeceği süre boyunca, şube başkanı veya şube sekreterini geçici olarak çalıştırabilir.

4) Genel yönetim kurulu, sendika veya sendika şubelerinin yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde görev yapmakta iken vefat edenlerin, hizmetleri ile ekonomik ve sosyal durumlarını birlikte değerlendirmek suretiyle, eş ve çocuklarına veya diğer yasal mirasçılarına, sendika adına yardımda bulunabilir.

Genel Yönetim Kurulu, sendikada ve şubelerde profesyonel olarak görev yaparken vefat eden yöneticilerin varsa öğrenim gören çocuklarına, öğrenim süresince, miktarı Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda karşılıksız burs verir.

5) Hastalık halleri hariç, üyelik aidatını maksatlı olarak her ay muntazaman ödemeyenler, sendikanın sağlayacağı hak ve menfaatlerden istifade edemezler.

6) Sendikanın üyelik aidatını, Ana Tüzük esaslarına göre ödemeyen üyeler, sendikanın Merkez Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu ile şube organlarında görev alamazlar. Ancak, üyelerin oy kullanma hakları mahfuzdur.

MADDE 45. DEMİRBAŞLARIN SATIŞ ve TERKİNİNDEKİ USÜL ve ESASLAR

Mal İktisabı, Demirbaşların Satış ve Terkini:

1) Sendika, Ana Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleşmesi için, taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Genel yönetim kurulu, tahmini bütçe esaslarına göre bu görevi yerine getirir.

2) Demirbaşların satış ve terkinini gerektiren nedenler;

 1. a) Demirbaş eşyanın, kullanılamayacak şekilde yıpranmış veya demode olması, onarımının ekonomik olmaması, verimliliğinin azalması, hasar görmesi, kaybolması veya çalınması ve bunun gibi durumlarda ilgililerce tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanakta, demirbaş eşyanın terkin nedeni açıkça yazılır. Tutanak, ilgililer tarafından genel yönetim kurulunun onayına sunulur. Genel yönetim kurulunun onayına ilişkin karar ile birlikte, demirbaş eşya kayıttan düşülür.
 2. b) Kayıttan düşürülen demirbaşların, demirbaş defterindeki sırasına gerekli açıklama yazılır.
 3. c) Kayıttan düşürülen, ihtiyaç fazlası olan veya kullanılamayan demirbaşların pazarlık veya ihale yoluyla satışları veya hibe edilmesi genel yönetim kurulu kararı ile yapılır. Satıştan elde edilecek gelirler, sendika hesabına gelir kaydedilir.
 4. d) Mülkiyeti sendikaya ait olan, sendikanın ve sendika şubelerinin kullanımda bulunan araçlar, genel yönetim kurulu kararı ile pazarlık veya ihale yoluyla satılabilir. Satıştan elde edilen gelirler, sendika hesabına gelir kaydedilir.

MADDE 46. SENDİKANIN FESHİ ve MALLARININ DEVRİ

Sendika Merkez Genel Kurulu, her zaman sendikanın feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Ana Tüzüğe göre Merkez Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üye veya delegelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk elde edilmezse, Merkez Genel Kurulu, kanuna uygun olarak ikinci defa toplantıya davet edilir. Bu toplantıda, fesih konusunun görüşülebilmesi, mevcut üye veya delegelerin sayısı, yönetim ve denetim kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararı, hazır bulunan üye veya delegelerin 2/3 ünün oyu ile alınır.

Sendikanın feshi veya infisahı halinde mallarının devri;

Sendika fesih edilince veya kanuna göre infisah ederse mal varlığı, sendikanın genel kurul kararı ile üyesi olduğu Konfederasyona devredilir.

MADDE-47. YÜRÜRLÜK

Ana Tüzük, ÖZ FİNANS-İŞ Sendikasının 2’inci Olağan Genel Kurulunda oylanarak 16 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bir sonraki genel kurul tarihi 16.12.2021 tarihine ya da 3’üncü Olağan Genel Kurulun yapılış tarihinin gecikmesi halinde genel kurulun yapılış tarihine kadar geçerli olacaktır.